» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

BAI CHUAN WEI YE

Mã WVB : CHN000042646 Quốc gia : People's Republic of China
Ngành công nghiệp SIC : BUSINESS SERVICES, NEC (7389) ISIN : N/A
Ngành công nghiệp FTA : ELECTRICAL EQUIPMENT (541)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company mainly engaged in: building materials, mechanical and electrical integration of technical advice; animation, information technology development, consulting, services, transfer; construction consulting, economic information consulting, engineering cost consulting; engineering measurement services; service services; project bidding agency; exhibition services; computer peripheral equipment wholesale and retail; project management.
Số điện thoại : 86 022 8793 8757 Số Fax : 022 8794 6865
Chủ tịch : ZHONGGUI XING Kiểm toán : BEIJING XINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 13.93  
Operating Margin (%) 13.96  
Return on Assets (%) 22.30  
Return on Equity (%) 25.12  
Employees 31  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2018)
Income Statement
('000 CNY )
Sales/Total Revenue 13,700  
EBITDA 1,419  
EBIT 1,851  
Net Income 1,908  
Balance Sheet
( '000 CNY)
Total Current Assets 5,974  
Total Assets 8,867  
Current Liabilities 316  
Total Liabilities & Debt 316  
Total Equity 8,551  
Cashflow
( '000 CNY)
Net Income/Staring Line 1,908  
Cash from Operating 460  
Cash from Investing -15  
Cash from Financing -3  
Cash & Equivalent Yr End 1,953