» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

THANACHART GOLD ETF

Mã WVB : THA000043141 Quốc gia : Kingdom of Thailand
Ngành công nghiệp SIC : INVESTORS, NEC (6799) ISIN : THGD03070005
Ngành công nghiệp FTA : INVESTMENT TRUSTS (181)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company had open new Derivatives trading on Silver (Silver Futures) and extend trading hours at night session on Gold Futures and Silver Futures since June 20, 2011 onwards.
Số điện thoại : 66 2 126 8300 Số Fax : 2 126 8398
Chủ tịch : N/A Kiểm toán : PV AUDIT CO LTD
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) N/A  
Operating Margin (%) N/A  
Return on Assets (%) -1.12  
Return on Equity (%) -1.13  
Employees N/A  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2018)
Income Statement
('000 THB )
Sales/Total Revenue N/A  
EBITDA -1,768  
EBIT -1,768  
Net Income -1,768  
Balance Sheet
( '000 THB)
Total Current Assets 1,694  
Total Assets 152,075  
Current Liabilities 187  
Total Liabilities & Debt 187  
Total Equity 151,888  
Cashflow
( '000 THB)
Net Income/Staring Line -2,544  
Cash from Operating 30  
Cash from Investing 783  
Cash from Financing 543  
Cash & Equivalent Yr End 1,530