» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

FAIMAR BAIA MARE

Mã WVB : ROU000040357 Quốc gia : Romania
Ngành công nghiệp SIC : CLAY REFRACTORIES (3255) ISIN : ROFMARACNOR6
Ngành công nghiệp FTA : CERAMICS (612)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company manufactures of ceramic household and ornamental articles
Số điện thoại : 40 262 226 935 Số Fax : 262 224 444
Chủ tịch : COMAN CORNEL Kiểm toán : FILIP SANDA
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : N/A

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) -6.92  
Operating Margin (%) -3.12  
Return on Assets (%) -3.99  
Return on Equity (%) -13.19  
Employees 112  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2021)
Income Statement
('000 RON )
Sales/Total Revenue 9,206  
EBITDA 80  
EBIT -584  
Net Income -637  
Balance Sheet
( '000 RON)
Total Current Assets 5,571  
Total Assets 15,960  
Current Liabilities 11,215  
Total Liabilities & Debt 11,448  
Total Equity 4,512  
Cashflow
( '000 RON)
Net Income/Staring Line 0  
Cash from Operating 477  
Cash from Investing -5  
Cash from Financing 0  
Cash & Equivalent Yr End 906