» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

NORTHERN TECHNOLOGIES

Mã WVB : USA000035755 Quốc gia : United States of America
Ngành công nghiệp SIC : COAT,ENGRAVE,ALLIED SVC, NEC (3479) ISIN : US6658091094
Ngành công nghiệp FTA : DIVERSIFIED AUTO COMPONENTS (570)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company develops and markets rust and corrosion inhibiting products and services to automotive, electronics, electrical, mechanical, military, retail consumer, and oil and gas markets.
Số điện thoại : 1 Số Fax :
Chủ tịch : RICHARD NIGON Kiểm toán : BAKER TILLY US, LLP
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : G PATRICK LYNCH

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 11.12  
Operating Margin (%) 15.00  
Return on Assets (%) 8.94  
Return on Equity (%) 10.01  
Employees 78  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2021)
Income Statement
('000 USD )
Sales/Total Revenue 56,494  
EBITDA 9,431  
EBIT 8,323  
Net Income 6,281  
Balance Sheet
( '000 USD)
Total Current Assets 33,747  
Total Assets 74,371  
Current Liabilities 8,516  
Total Liabilities & Debt 8,620  
Total Equity 65,751  
Cashflow
( '000 USD)
Net Income/Staring Line 6,997  
Cash from Operating 2,893  
Cash from Investing -103  
Cash from Financing -1,522  
Cash & Equivalent Yr End 7,681