» Non-Financial

Company Directors
Cố vấn doanh nghiệp
Tin tức và TCBC
Giao dịch cổ đông lớn
Cổ đông lớn
Công ty con Lịch và sự kiện
Các công ty đổi tên
Các công ty đổi trạng thái

» Analyst Spreadsheet

Quick View(PDF)
Trader(PDF)
Dossier(PDF)
Download Analyst Template
Analyst Spreadsheet
Download Master Template
Annual Master Spreadsheet
Quarterly Master Spreadsheet
Annual & Quaterly Master Spreadsheet
Valuation Model Template
Valuation Model Spreadsheet
Business Risk(PDF)
Credit Metrics(PDF)
Annual Reports

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

RATCH GROUP

Mã WVB : THA000030207 Quốc gia : Kingdom of Thailand
Ngành công nghiệp SIC : PWR,DISTR,SPECL TRANSFORMERS (3612) ISIN : TH0637010Y18, TH0637010Y00, TH0637010R17
Ngành công nghiệp FTA : ELEC UTIL.-WATER WORKS/SUPPLY (221)  
Company status: ACTIVE  

» Hồ sơ tổng công ty :

Profile in brief:
The Company is a leading investment company in the power generation business in Thailand, was founded on March 7, 2000. The Company currently has registered paid-up capital of Baht 14,500 million. The Company is listed on the Stock Exchange of Thailand (SET) under the trading symbol of "RATCH".
Số điện thoại : 66 2 794 9999 Số Fax : 2 936 4000
Chủ tịch : CHARTCHAI ROJANANRATANANGKULE Kiểm toán : KPMG PHOOMCHAI AUDIT LTD
Tổng giám đốc / Giám đốc điều hành : KIJJA SRIPATTHANGKURA

» Những chỉ số chính

Net Profit Margin (%) 15.54  
Operating Margin (%) 21.54  
Return on Assets (%) 5.92  
Return on Equity (%) 9.99  
Employees N/A  

» Chỉ số tài chính

  Annual (2019)
Income Statement
('000 THB )
Sales/Total Revenue 38,364,347  
EBITDA 9,617,561  
EBIT 8,089,645  
Net Income 5,963,281  
Balance Sheet
( '000 THB)
Total Current Assets 20,479,768  
Total Assets 100,229,426  
Current Liabilities 7,574,055  
Total Liabilities & Debt 40,815,504  
Total Equity 59,413,922  
Cashflow
( '000 THB)
Net Income/Staring Line 5,336,665  
Cash from Operating 5,589,252  
Cash from Investing -4,749,605  
Cash from Financing -7,434,140  
Cash & Equivalent Yr End 4,917,163