» Dữ liệu tài chính

Cổng thông tin chi tiết về công ty cho phép truy cập vào hệ thống thông tin từ tài chính đến các cổ đông và các giao dịch trực tiếp

» Dịch vụ cung cấp báo cáo

Đưa ra các gợi ý thông qua những báo cáo hữu ích của chúng tôi khách hàng có thể đưa ra những quyết định

» Lưu trữ trực tuyến

Nguồn dữ liệu và tin tức Đây có thể được coi là một thư viện các công ty đã và đang hoạt động bao gồm các báo cáo tài chính và dữ liệu về công ty

» Hỗ trợ giải pháp

Phân tích loại trừ các nghiệp vụ tài chính không cần thiết và ứng dụng các nghiệp vụ hữu ích

Để biết thêm các thông tin về các dịch vụ, sản phẩm cũng như hiểu rõ hơn vì sao các giải pháp dịch vụ khách hàng của WVB không chỉ giảm được chi phí cho khách hàng mà còn nâng cao sự hài lòng từ phía khách hàng xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ: .

SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริทาเนีย (BRI) เริ่มซื้อขาย 21 ธ.ค. นี้

THU 2564 20 DEC 12:54:PM (GMT: THU 2564 20 DEC 05:54:AM)
SET

วันที่/เวลา
20 ธ.ค. 2564 12:54:00
หัวข้อข่าว
SET News :ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริทาเนีย (BRI) เริ่มซื้อขาย 21 ธ.ค. นี้
หลักทรัพย์
SET
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
                                     ฉบับที่ 103/2564
                             20 ธันวาคม 2564

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. บริทาเนีย (BRI) เริ่มซื้อขาย 21 ธ.ค. นี้
 
บมจ. บริทาเนีย ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบชั้นนำพร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย     
21 ธ.ค. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,953 ล้านบาท
โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "BRI"  
นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. บริทาเนีย เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า
"BRI" ในวันที่ 21 ธันวาคม 2564

BRI เป็นบริษัทแกนนำหลัก (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (ORI)
ในการดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยแนวราบภายใต้ 4 แบรนด์
แบ่งตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและรูปแบบโครงการที่มีหลากหลายทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ได้แก่แบรนด์
เบลกราเวีย แกรนด์บริทาเนีย  บริทาเนีย และไบรตัน
บริษัทมีประสบการณ์พัฒนาโครงการในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ตั้งแต่ปี 2559 รวมทั้งสิ้น 15 โครงการ
และมีโอกาสในการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ในทำเลที่มีการขยายตัวทั่วประเทศ

BRI มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 426.33 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 600 
ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 252.65 ล้านหุ้น
โดยเสนอขายระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นของ ORI
ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BRI (Pre-emptive Right) และ 13 - 15 ธันวาคม 2564
สำหรับผู้ลงทุนรายย่อยและผู้ลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 10.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม
2,652.83 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 8,953 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO
คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.52 เท่า
โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือน หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้
(fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.60 บาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นางศุภลักษณ์ จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. บริทาเนีย (BRI) 
เปิดเผยว่าการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้
จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ และเสริมความแข็งแกร่งด้านการเงินของบริษัท
ทั้งในแง่ของต้นทุนทางการเงินที่ลดลง ความเชื่อมั่นของคู่ค้า และผู้บริโภค
รวมถึงเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนและพัฒนาโครงการใหม่ โดย BRI
มีแผนจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปพัฒนาโครงการของบริษัท รวมถึงชำระคืนเงินกู้ยืม
และส่วนที่เหลือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท

BRI มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรกหลัง IPO ได้แก่ 1) บมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ถือหุ้น 70.00% 2) 
กลุ่มครอบครัวจรูญเอก ถือหุ้น 2.49% และ 3) กลุ่มครอบครัวชลคดีดำรงกุล ถือหุ้น 0.70%
และมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40
ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย
ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณาโดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้น

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของบริษัทที่ www.britania.co.th และ www.set.or.th

                "SET...Make it Work for Everyone"
______________________________________________________________________